Ordlista

För att lägga till en artikel i ordlistan, tagga sidan med ett understreck och artikelnamnets första bokstav,
t.ex. skulle sidan Exempel taggas _e via "verktyg > taggar" i övre navigationen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A (Back to Top)

B (Back to Top)

Brujah

brujah.png

Stark, temperamentsfull och rebellisk – där har du den genomsnittliga Brujahn i tre ord. Klanen utgörs till största del av framåtsträvande nytänkare, och de tenderar att vara de mest högljudda och våldsamma vampyrerna. Men trots att många beskyller Brujah-vampyrer för att bara vara slödder och bråkstakar handlar allt i slutändan om idealism och passion. En Brujah är en individuell vampyr som verkligen brinner för någonting, och som försvarar sina ideal med tänder och klor. Till klanens förmågor hör främst övernaturlig styrka och snabbhet, men även en hotfull utstrålning karakteriserar medlemmar av klan Brujah.

C (Back to Top)

D (Back to Top)

E (Back to Top)

F (Back to Top)

Fogde — Fogde är en titel inom Camarillan. Fogden är furstens rådgivare och assistent. Han tar över furstens sysslor om denne lämnar staden, abdikerar eller dräps. Självklart vill fursten ha kontroll över vem som får denna farliga position; att ha erfarenhet av att regera kan ge farliga idéer.

Furste — Furste är en titel inom Camarillan. Den vanliga engelska motsvarigheten är prince, med variationer i andra kulturer och på andra språk (t.ex. lord, sultan). Motsvarande maktpositioner inom andra vampyrorganisationer är närmast biskop (hos Sabbaten) och baron (hos anarkrörelsen).

G (Back to Top)

Gangrel

gangrel.png

Klan Gangrel är de som kan sägas stå närmast sin inre natur och primitiva arv. De flesta Gangrels är nomadiska ensamvargar med djuriskt lynne. Deras klanstruktur är på sätt och vis ännu lösare än klan Brujahs, eftersom de är så rörliga och sällan bryr sig mer om andra klanmedlemmar än om andra vampyrer. Klanens medlemmar känner även en lockelse ut i det vilda och många föredrar vildmarken framom stadslivet, även om hotet från varulvar och behovet av näring lockar in dem till städerna. De är de mest rovdjursliknande av alla vampyrer, och ligger närmast sin inre Best. Deras förmågor ger dem viss kontroll över Besten.

Generation — Generation är ett sätt för vampyrer att mäta sin närhet till Caine, den första vampyren (om man ska tro legenderna). Rent socialt är generation inte av någon stor betydelse, utom i vissa cirklar inom klan Ventrue, men inverkar stort på vampyrens potentiella kraft. En äldre vampyr är mer kraftfull än en yngre, eftersom han/hon hunnit lära sig mera med åren, men av två jämnåriga vampyrer av olika generation är den av lägre generation starkare.

Ghoul"Every day is a struggle, a battle with the vain hope that one day, that husk that once was human will take pity upon you and grant you that gift that we all long for…"

H (Back to Top)

Harpya — Harpya är en titel inom Camarillan.

I (Back to Top)

Inflytande — En resurs (se Resurser) som mäter vampyrens maktbaser i människovärlden.

Inre cirkelnCamarillans högsta ledning, som möts i Venedig vart 13:e år för att diskutera vampyrsamhällets riktlinjer och affärer. Varje klan har en representant i rådet, oftast klanens äldsta medlem, då enbart de äldsta kan säga sig tala för klanen.

J (Back to Top)

Justikar — Inom Camarillan finns sju justikarer, en för varje klan. Dessa utnämns av sektens inre cirkel vart 13:e år. De är extremt mäktiga vampyrer som tjänar som Camarillans ögon, armar och - vid behov - nävar. Justikarerna är de enda med sann auktoritet över Camarillan som helhet, vid sidan av inre cirkeln. De kan betraktas som domare av högsta graden. Till hjälp i sitt värv har de arkoner. De har makten att avsätta furstar och döma i ärenden som rör traditionerna på ett övergripande plan. En justikar kan när som helst kalla till en konklav, där alla justikarer gemensamt diskuterar och beslutar i ett ärende.

K (Back to Top)

L (Back to Top)

Lasombra

lasombra.png

Klan Lasombra är ledarna inom Sabbaten, av många andra klaner sedda som de inombords mest demoniska vampyrerna. Deras unika förmåga att manipulera skuggor och mörker bara stärker denna uppfattning. Lasombra är även kända för att vara skickliga strateger och ledare, på många sätt andra sidan av myntet från klan Ventrue. Vissa anser att de är det enda som håller Sabbaten någorlunda enhetlig, och deras metoder är inte nådiga.

Lore — En resurs (Resource) som så gott som alla vampyrkaraktärer har. Lore är riktgivande för vad rollen känner till om hur världen egentligen är beskaffad. Med detta i åtanke kan det ses som naturligt att äldre roller har högre Lore, men även karaktären spelar in i vilken grad av Lore man har. Nedanstående citat har tagits från ett flertal webbsidor och ger en god bild över hur Lore bör betraktas.

M (Back to Top)

Malkavian

malkavian.png

Malkaverna är fruktade även bland andra vampyrer – inte för att de är våldsamma krigare eller fula monster, utan för att varenda en av dem är totalt vansinnig och samtidigt rysligt insiktsfull. Det brukar sägas, att gränsen mellan galenskap och geni är hårfin – malkaver snarare suddar ut den gränsen. Deras fullständiga oberäknelighet är obehaglig för andra vampyrer, men samtidigt tror vissa att det finns skarpa, beräkneliga sinnen bakom deras galna yttre. Hur det sedan ligger till kan ingen bevisa. Din glada kvartersmalkav skulle nog gärna berätta allt om det för dig – från 10 olika synpunkter, tempus och riktningar för att motsvara rösterna i hans huvud.

N (Back to Top)

Nosferatu

nosferatu.png

Nosferatu är på många sätt de verkligt fördömda vampyrerna. Deras unika förbannelse är att de alla är förfärligt vanställda på olika sätt, och därför håller de sig gärna undan från världen. Deras hem är ofta belagda i kloaksystem och andra vidriga ställen, varför de ofta även luktar förfärligt. Många är heller inte särskilt brydda om smuts och obehag, för varför skulle ett monster egentligen försöka göra sig fin? De andra klanerna finner Nosferatu motbjudande, och umgås med dem bara när det är nödvändigt – vilket passar Nosferatu mer än väl. Dessa vampyrer är skickliga överlevare. Klanens delade fulhet tycks även inspirera till viss enighet. Deras inre klanpolitik hålls strikt konfidentiell från andra klaner, och få Nosferatu är villiga att gå emot sin klan.

O (Back to Top)

P (Back to Top)

Primogen — En primogen eller klanledare är ofta den äldsta vampyren inom sin klan i en stad, eller oavsett den med högst status. Ofta kan det vara klanledaren som är skapare åt alla andra vampyrer av sin klan i staden.

Q (Back to Top)

R (Back to Top)

ResurserObs: Resurser motsvarar "Backgrounds" i originalmaterialet.

S (Back to Top)

Sheriff — Sheriff är en titel inom Camarillan.

Status — Status är en avgörande aspekt av Vampire Finland. Denna sida är dedicerad till olika statusyttringar. Om inte annat nämns kan allt på denna sida anses vara allmän kunskap för karaktärer med Camarilla Lore 2 eller högre, medan karaktärer med Camarilla Lore 1 antagligen bara känner till en del.

T (Back to Top)

Toreador

toreador.png

I "rosens klan" finner man de vackraste vampyrerna, som trots stor fokus på ytlighet ofta är bland de själsligt djupaste och mest komplicerade odödliga. Toreadorernas led utgörs av konstnärer, målare, skulptörer och poeter – men egentligen behöver en person inte konkret vara konstnär för att fånga en Toreadors öga, för det som egentligen definierar en Toreadorvampyr är hennes passion (och öga) för det sköna. Toreadorernas filosofi är att det eviga livet bör göras till en njutning, och en Toreador kan spendera hundratals år med att försöka fullända sin egen personliga konstart. Toreadorerna är även de som tenderar att av alla vampyrer vara mest involverade i dödligas affärer. Många är de olyckliga förälskelser som fångat en Toreador, och många är de Toreadorer som försökt behålla sin mänsklighet och förvägra sin rovdjursnatur – så många magnifika tragedier har ur detta ursprungit att en Toreador kunde gråta blod för mindre.

Tremere

Tremere

Tremere-klanen är en hårt sammansvetsad klan med strikt hierarki, och lika långt som de behandlar alla andra med misstänksamhet blir de likaså behandlade. Det är inte enbart klanens hemlighetsfullhet som väcker andra klaners misstro, utan även klanens unika och kraftfulla disciplin: en sorts blodsmagi genom vilken de i viss utsträckning kan kontrollera elementen och vissa metafysiska egenskaper. Enbart Tremere vet hur långt deras förmågor sträcker sig, och för detta är de såväl fruktade som avundade – men aldrig ignorerade.

U (Back to Top)

V (Back to Top)

Ventrue

ventrue.png

Klan Ventrue utgörs av de naturliga ledarna i vampyrsamhället. Klanens medlemmar har rykte om sig att vara hedersamma, gentlemannamässiga och smakfulla, men samtidigt ohämmat manipulativa. Om någon klan kan sägas vara vampyrernas "adel", så vore det Ventrue, och sanningen är också att klanen historiskt sett har hämtat sina medlemmar främst ur de högre samhällsklasserna. Klanen strävar till att i alla tider bevara stabiliteten inom Camarillan, och en vanlig uppfattning inom klanen är att de ensamma måste bära denna "börda", för att andra klaner antingen är för obrydda, för kortsynta eller för impulsiva för att göra det – de är diktatorerna bland de odöda. Detta ledarskap är för de flesta Ventrues en gudagiven rätt, för de är de enda inom Camarillan som faktiskt kan bära ledarskapets bördor – enligt dem, alltså. De accepterar att med ledarskap kommer ansvar – att en god ledare måste kunna stå bakom sina beslut även om de visar sig vara dåliga. Men makten lockar ändå. Föga förvånande kommer de allra flesta furstar från klan Ventrue.

W (Back to Top)

X (Back to Top)

Y (Back to Top)

Z (Back to Top)

Å (Back to Top)

Ä (Back to Top)

Ö (Back to Top)

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License